CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA · ASSOCIACIÓ AMICS DELS CASTELLS I NUCLI ANTIC DE TORTOSA

De conformitat amb l’establert al capítol III, article 12 i al capítol V, article 22 dels estatuts l’entitat, la junta de govern, convoca assemblea general ordinària de la Associació Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa, a celebrar el proper 11 de març de 2016 (divendres), a les 18:00 en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona convocatòria, a l’edifici denominat “Casal Tortosí”, situat a Tortosa, Plaça Sant Joan, amb l’ordre del dia següent:
 1. Aprovació de l’ordre del dia (amb inclusió, si procedeix de qualsevol altre punt, a proposta dels socis/es).
 2. Lectura i aprovació si escau, de l’acta de l’assemblea general anterior.
 3. Aprovació si procedeix de la liquidació de comptes de l’exercici 2015.
 4. Aprovació pressupost exercici 2016.
 5. Aprovació memòria activitats de l’any 2015.
 6. Presentació i aprovació activitats per l’any 2016.
 7. Comunicat d’altes i baixes socis/es.
 8. Establir i actualitzar si procedeix quota socis.
 9. Ratificació junta de govern.
 10. Proposta d’integració/participació de l’associació amb altres entitats.
 11. Precs i preguntes. 
Per aquets motius i altres que tractaren a l’assemblea i que afecten a l’entitat de forma directa, preguem la màxima assistència, participació i col·laboració, ja que tractarem aspectes com la gestió d’una nova seu, el per què del tancament de l’anterior, l’aprovació dels pressupostos i la gestió del deute generat, per últim i no menys important el plantejament de les activitats per aquest any del vintè aniversari d’Amics dels Castells.

El president, 

Ramon Ruiz i Fons.

Tortosa, febrer de 2016


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...